מדיניות שימוש

תנאי שימוש באתר "אנשים שמעניינים"

האתר  https://interestingpeople.co.il (להלן "האתר") מהווה פלטפורמה מקוונת המאפשרת צפייה והאזנה לפודקאסטים הכוללים ראיונות עם אנשים, ללא תשלום.

השימוש באתר הינו בכפוף לכתוב בתקנון האתר (להלן "תנאי השימוש"), שבעמוד זה, ומעיד על הסכמתך לכל המפורט בתנאי שימוש אלו. במידה ואינך מסכים/מסכימה לתנאי השימוש, הינך נדרש/ת שלא לעשות באתר כל שימוש נוסף.

בעלת האתר שומרת את הזכות לעדכן ולערוך שינויים בתנאי שימוש אלו, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש, וכל שינוי בתנאי השימוש יחייב את הצדדים מיד עם עדכונו על ידי בעלת האתר.

האחריות על ההאזנה לפודקאסטים היא על המאזין/ה בלבד והאתר ו/או בעל/ת האתר אינה אחראית בשום צורה ואופן לתוכן ו/או לכל עניין אחר הקשור בפרסום ו/או בשימוש בו.

דברי המרואיינים נאמרים על אחריותם בלבד ומתוך הידע המקצועי שלהם מתוקף ניסיונם ותפקידם הרשמי או אחר, ומתוך התחייבות לומר את האמת או את דעתם ו/או פרשנותם האישית וללא פגיעה או פרסום לשון הרע או בדרך כלשהי באחר. בעלת האתר אינה אחראית בשום צורה על דברי המרואיינים ואמיתותם והם על אחריותם בלבד, כאמור תוך שמירה על כבוד ומניעת פגיעה ולשון הרע כלשהי ואמיתות הדברים הנאמרים.

ככל שהנך סבור/ה כי קיימת פגיעה או תוכן בלתי הולם באתר ו/או בפודקאסט הנך מתחייב/ת להביא עניין זה לתשומת לב האתר וזאת כמובן מבלי לגרוע מהוראות תנאי השימוש והיעדר אחריותו של האתר לתוכן האמור.

מדיניות פרטיות

ייתכן ואתר זה אוסף או יאסוף נתונים אודות משתמשי האתר על מנת לפנות אליהם בהצעות או בדיוור מכל סוג שהוא ובעצם השימוש באתר ניתנת הסכמת המשתמש/ת לכאמור.

צוות האתר מחזיק בזכות הבלעדית להסיר תכנים מאתר זה בהתאם לשיקול דעתו. ככל שהנך מבקש/ת שלא לאסוף עליך נתונים כלשהם, ככל שנאספים כאלה, הנך מתבקש להודיע על כך מראש ובכתב לאתר אשר יהיה רשאי לפעול לפי שיקול דעתו.

קניין רוחני

בעלת האתר הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני באתר עצמו ובתכניו, וכן בפודקאסטים המופיעים בו ובתכניהם.

כל זכויות היוצרים בפודקאסטים, בתמונות,  בתכנים הכתובים, בעיצוב הגרפי ובתכני הפודקאסטים הינם של בעלי האתר או לחילופין מקבלי הקרדיט באתר עבור תמונותיהם/עבודתם.

האתר נועד להוות פלטפורמה לשיתוף מידע לציבור בתחומי חדשנות ומחקרים פורצי דרך במגוון תחומים תוך חשיפתם בפני קהל רחב, והפודקאסטים המוצגים באתר, מוצגים בו במסגרת "שימוש הוגן". עם זאת, במידה ואינכם מעוניינים מסיבה כלשהי שפודקאסט/פודקאסטים בהשתתפותכם יופיע/יופיעו באתר, אתם מוזמנים /ותבכל עת לפנות אלינו באמצעות הטופס ליצירת קשר, ואנו נבחן את הבקשה וסיבתה ונפעל בהתאם לקבוע בחוק ולשיקול דעתנו הבלעדי.

השימוש באתר הוא ללא תשלום אך כפוף לתנאי השימוש ולהיעדר אחריות של האתר ו/או בעלי הזכויות באתר ו/או המפרסמים בו.

בנוסף, בעלת האתר "אנשים שמעניינים" תפעל באופן סביר על מנת לתקן כל ליקוי, טעות ו/או השמטה אשר נמצאו על ידי המשתמש/ת והובאו לידיעתה, בתוך פרק זמן סביר, לאחר שייוודע לה אודותיהם. עם זאת, בעלת האתר אינה ערבה לכך שלא יהיו טעויות באתר ותהא פטורה מכל אחריות לטעויות כאמור אשר לא בוצעו ו/או נעשו באופן מכוון במטרה לפגוע או לגרום נזק כלשהו.

חל איסור מוחלט להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהאתר ו/או מהתכנים המופיעים באתר, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של האתר.

האתר וכן מי מטעמו ובעלת האתר לא יהיו אחראית באופן כלשהו (לא באופן ישיר ולא באופן עקיף או בכל דרך אחרת) לכל פעילות שאינה במסגרת החוק הנעשית על ידי משתתפי הפודקאסטים המוצגים באתר, ובכלל זה הפרות של זכויות יוצרים, סימני מסחר, לשון הרע, פרטיות וכיוצא באלה. האחראים להפרות אלה הם משתתפי/ות הפודקאסט/המרואיינים/ות בלבד. בעלת האתר לא תשא בכל תוצאה ו/או נזק בגין הפרות אלה.

באתר מופיעים קישורים (LINKS) לאתרי אינטרנט. האתר ובעלת האתר לא יהיו אחראים לתכנים המופיעים באותם אתרים מקושרים ולא ישאו באחריות כלשהיא לכל נזק ישיר או עקיף אשר ייגרם למשתמש/ת כתוצאה מביקור באתרים אלה. בנוסף, האתר ובעלת האתר אינם מתחייבים כי כל הקישורים יהיו תקינים.

פרסומות

האתר ו/או מי מטעמו יהיה רשאי להציב בדפי האתר פרסומות של גורם שלישי לפי שיקול דעתו וללא צורך בהסכמה כלשהי.

כל הפרסומות המופיעות באתר, מוצגות בו בתום לב על ידי בעל/ת השירות, בהסתמך על הגורם המפרסם ובלא שנבדקו מראש.

מפרסמ/ת צד שלישי או שותף עסקי של בעלת האתר יוכלו לשתול קוקיז (cookies) ייחודיות בדפדפן המשתמש, לשיפור חוויית השימוש למשתמש/ת. ניתן למחוק את הקוקיז בכל עת בהגדרות הדפדפן של המשתמש ובכל מקרה המשתמש פוטר את האתר ובעליו מכל אחריות גם בעניין זה.

לאחר הלחיצה על פרסומות המופיעות באתר, או על אישור קבלת התראות דפדפן (עדכונים), עשויים המשתמשים לעבור לאתרים חיצוניים או לקבל הצעות למעבר לאתרים אחרים. האתר ובעליו אינם אחראים לאתרים אלה, לתכניהם ולהצעות השיווקיות המופיעות בהם.

כל אדם הבוחר להשתמש באתר זה, או לקבל התראות דפדפן, מאשר/ת בכך כי ידוע לו/לה שלאתר ולבעלת האתר אין כל שליטה בתכנים הפרסומיים המופיעים באתר ובהתראות הדפדפן.

נגישות אתר האינטרנט

אנחנו עושים כל מאמץ להנגיש את האתר לבעלי לקויות מגוונות ואנשים הנעזרים בטכנולוגיה מסייעת לשימוש במחשב, בהתאם לדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013, ועפ"י המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי.

האתר מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון הסלואלרי.

אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר באופן שוטף. במידה ומידע כלשהו באתר זה אינו נגיש עבורכם מסיבה כלשהי – נא עדכנו אותנו כאן בעמוד ליצירת קשר ואנחנו נפעל באופן מיידי וכמיטב יכולתנו למצוא פתרון מתאים לנושא.

כללי

היה ויקבע כי על אף האמור לעיל יקבע כי בעלת האתר אחראית באופן כלשהו כלפי המשתמש/ת ו/או כל צד שלישי אחר, הרי שהיא לא תהייה אחראית לכל נזק עקיף שיגרם ובכל מקרה, אחריותו הכוללת של האתר ושל בעליו לא תעלה על שווי של 500 ₪ או התמורה הכוללת ששולמה (ככל ששולמה כזו) על ידי המשתמש – לפי הנמוך מביניהם ובכל מקרה האחריות תהיה אך ורק לנזקים ישירים ותוצאתיים בלבד.

הדין החל על כל הפעולות באתר הוא הדין של מדינת ישראל בלבד, וכל מחלוקת ביחס לקיום הוראותיו של הסכם זה, תדון בבתי המשפט במחוז ירושלים ובעיר ירושלים בלב